صفحه اصلی > محصولات > سیستم مدیریت هوشمند مدارس

سیستم مدیریت هوشمند مدارسبدون تماس سنسور اثر انگشت

سیستم مدیریت هوشمند مدارس مهم

مدل : Mohem

با توجه به سیاستهای جدید وزرات آموزش و پرورش در جهت به کارگیری IT درآموزش و همچنین با توجه به نیازهای ...