صفحه اصلی > محصولات > سیستم کنترل پارکینگ

سیستم کنترل پارکینگبارکد

Araz P-2000B سیستم کنترل پارکینگ کارتی- بارکدی

مدل : Aras P-2000B

سیستم پارکینگ ARAZ-P۲۰۰۰ با کارت خوان بارکد و کارتخوان بدون تماس ارائه می شود. سیستم کنترل تردد پارکینگ ...