صفحه اصلی > فروش > سرویس ها > کنترل تردد خودرو در سازمان ها

کنترل تردد خودرو در سازمان ها

تاریخ نگارش : ۱۳۹۱/۰۳/۱۱


در سازمانهایی که پارکینگ اتومبیل موجود می باشد ، لازم است ورود خودرو به این پارکینگ ها مدیریت شود . اتومبیل هایی که وارد یک سازمان می شود را می توان به سه گروه دسته بندی نمود .

1.       اتومبیل های سازمانی
2.       اتومبیل های پرسنل سازمان
3.       اتومبیل های مراجعه کننده گان

هر یک از این گروهها در پارکینگ نیاز به مدیریت متفاوت دارند ، برخی از آنها بشرح زیر می باشد .

اتومبیل های سازمانی

عموماً این خودرو ها در خارج از ساعات اداری در پارکینگ سازمان توقف می کنند . اتومبیل های سازمانی از تاریخ معینی تحویل راننده شده و در طول ساعات اداری معمولاً بارها از پارکینگ سازمان خارج شده و وارد پارکینگ می شوند .

اتومبیل های پرسنل سازمان

اگر پارکینگ اتومبیل در سازمانی ظرفیت مناسبی داشته باشد به پرسنل سازمان امکان استفاده از آن داده می شود . ممکن است در یک سازمان ورود یا خروج اتومبیل پرسنل به منزله ورود و یا خروج وی از سازمان باشد . اتومبیل های پرسنل در ساعات اداری داخل پارکینگ خواهند بود و در ساعات غیر اداری از پارکینگ خارج می شوند . ممکن است در یک سازمان اجازه ورود اتومبیل پرسنل به داخل پارکینگ در ساعات غیر اداری داده نشود . 

اتومبیل های مراجعه کننده گان

در سازمانهایی که برای اتومبیل ارباب رجوع اجازه استفاده از پارکینگ داده می شود خدمات ویژه ای نیز برای آن نیاز خواهند داشت . حتی ممکن است از اتومبیل ها هزینه ای دریافت شود . معمولاً ورود این اتومبیل ها فقط در ساعات اداری مجاز است، و در صورت اخذ هزینه برای استفاده از پارکینگ لازم است صندوق پارکینگ نیز کنترل شود .

 شرکت آراز با ارائه ی دستگاه پارکینگ و سیستم پارکینگ از اوایل دهه ی 1370 اقدام به مکانیزه نمودن پارکینگ با دو نرم افزار ویژه ی پارکینگ برای نیازهای عمومی و نیازهای حرفه ای کرده است .


جستجو های مرتبط:دستگاه حضور و غیاب سیستم حضور و غیاب - ساعت حضور و غیاب - حضور و غیاب - ماشینهای اداری - دستگاه کنترل تردد شرکت آراز-آراز-حضور غیاب-دستگاه حضور غیابساعت حضور غیاب -سیستم حضور غیاب