صفحه اصلی > آراز > مقالات > آیین نامه حضور و غیاب کارکنان

آیین نامه حضور و غیاب کارکنان

تاریخ نگارش : ۱۳۹۳/۱۰/۲۶


نامه شماره 81450 که مصوب مورخ 65/11/27 هیات وزیران است و هم اکنون نیز اساس محاسبات حضور و غیاب سازمان های دولتی است بشرح زیر میباشد.


هیات وزیران در جلسه مورخ 28/10/1365 بنا به پیشنهاد شماره 3435/ د مورخ 1/10/1365 سازمان امور اداری و استخدامی کشور آیین‌نامه مربوط به حضور وغیاب کارکنان دولت را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1- کلیه کارنان دستگاههای اجرایی مکلفند ساعات تعیین شده برای ورود و خروج خود را در کارت یا دفتر حضور و غیاب ثبت نمایند مگر ان که از سوی مقام ذی صلاح دستگاه مربوط برای ورود و خروج هر یک از آنان کتباً ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 2- ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون کسب مجوز قبلی تاخیر ورود محسوب گردیده و با مستخدمی که تاخیر ورود داشته باشد به شرح زیر رفتار می‌شود:
الف- تاخیر ورود تا 2 ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و در مرخصی استحقاقی منظور می‌گردد.
ب- تاخیر ورود بیش از 2 ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق و فوق‌العاده شغل و مزایای شغل و مزایای مستمر مستخدمین رسمی و ثابت و اجرت و فوق‌العاده مخصوص و سایر فوق‌العاده‌های مستخدمین پیمانی یا دستمزد کارکنان خرید خدمت و قراردادی به میزان کل ساعات تاخیر خواهد بود.
ماده 3- خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نیز تعجیل خروج محسوب گردیده و حسب مورد مشمول حکم قسمتهای «الف» و «ب» ماده 2 خواهد بود.
ماده 4- تاخیر ورود در موارد زیر موجه محسوب گردیده و مدت تاخیر در هر صورت جزو مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد:
الف- وقوع حوادث و سوانح غیر مترقبه برای مستخدم، همسر و فرزندان تحت تکفل و نیز سایر افراد خانواده در صورتی که تحت تکفل وی باشند.
ب- احضار مستخدم توسط مراجع قضایی و انتظامی با ارایه گواهی مرجع احضار کننده.
تبصره – تشخیص موارد مذکور در این ماده با مدیر واحد ذی‌ربط خواهد بود.
ماده 5- به مستخدمی که در هر ماه بیش از 4 بار تاخیر ورود یا تعجیل خروج غیر موجه داشته باشد و جمع مدت تاخیر مزبور به بیش از 4 ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تاخیر برای ماه اول و دوم کتباً اخطار داده خواهد شد و برای ماه سوم فوق‌العاده شغل مستخدم خاطی به میزان 30 درصد و برای ماه چهارم به میزان 50 درصد و برای ماه پنجم به میزان صددر صد و به مدت یک ماه کسر خواهد شد و در صورت تکرار پرونده مستخدم جهت رسیدگی به «هیات رسیدگی به تخلفات اداری» ارجاع خواهد گردید.
تبصره 1- تاخیر ورود یا تعجیل خروج بیش از 8 ساعت در هر ماه در هر حال مشمول حکم این ماده خواهد بود.
تبصره 2- در مورد مستخدمینی که قبلاً به علل دیگری به جز موارد فوق‌الذکر، فوق‌العاده شغل آنان قطع گردیده از سومین ماهی که تاخیر ورود یا تعجیل خروج آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.
محصولات نرم افزاری شرکت آراز بخصوص نرم افزار حضور و غیاب مطابق با قوانین دولت تهیه میشود. بنحوی که هم اکنون همه ی نیازهای سازمان هایی که بر اساس قوانین کارکنان دولت و یا قوانین کار فعالیت میکنند میتوانند کلیه نیازهای خود را با سیستم های حضور و غیاب آراز برآورده سازند.