صفحه اصلی > آراز > مقالات > تکنولوژی تشخیص چهره-قسمت ششم

تکنولوژی تشخیص چهره-قسمت ششم

تاریخ نگارش : ۱۳۹۱/۱۲/۱۱


عملکرد یک سیستم شناسایی

عملکرد یک سیستم شناسایی در مجموعه بسته را به طور معمول از طریق توانایی آن در نرخ شناسایی افراد قرار­گرفته در رتبه nاُم از لیست تطبیق، تشریح می­نمایند. برای مثال، در سیستمی که دارای نرخ شناسایی ۹۹% در رتبه ۳ می­باشد، می­توان ۹۹% اطمینان داشت که که شخص موجود در تصویر کاویده­شده یکی از اشخاص موجود در رده­های اول تا سوم لیست تطابق ارائه­شده به کاربر می­باشد. توجه نمائید که در چنین حالت­هایی تشخیص نهایی فرد مورد­نظر در نهایت با کاربر سیستم می­باشد. علاوه بر این سه تصویر موجود در لیست رتبه­بندی شناسایی ممکن بسیار شبیه به هم باشند که این امر تشخیص نهایی را مشکل نماید. این مشکل علی­الخصوص هنگامی که اشخاص مورد­نظر از گروه نژادی متفاوتی با کاربر باشند با مشکل بیشتری مواجه خواهد شد. تحقیقات نشان می­دهند که افراد در شناسایی افرادی که از گروه­های نژادی متفاوتی با خودشان می­باشند، با مشکل مواجه هستند. گرافی که نشان­دهنده اندازه لیست رتبه­بندی نسبت به نرخ شناسایی می­باشد را گراف تجمعی امتیازهای تطبیقی مینامند(که با نام گراف مشخصه­های تطبیقی تجمعی نیز شناخته می­شود.) و در تصویر ۳ آن را مشاهده می­نمائید.


تصویر ۳- گراف تجمعی امتیازهای تطبیقی