صفحه اصلی > آراز > مقالات > مقایسه انواع دستگاه حضور و غیاب از نظر چگونگی ثبت تردد

مقایسه انواع دستگاه حضور و غیاب از نظر چگونگی ثبت تردد

تاریخ نگارش : ۱۳۹۱/۰۸/۱۴

مقدمه
امروزه شرکتھای تولید کننده سیستم  کنترل تردد اقدام به تولید انواع مختلفی از دستگاه حضور و غیاب کرده اند.
ثبت تردد در این دستگاه به سه شیوه کلی صورت می گیرد.
- ثبت تردد با استفاده از کد
- ثبت تردد با استفاده از تکنولوژی بیومتریک
- ثبت تردد بصورت ترکیبی
در ادامه به شرح و مقایسه شیوه ھای فوق می پردازیم:
ثبت تردد با استفاده از کد
دستگاه حضور غیابی که در این رسته قرار می گیرند عموما بر دو نوع ھستند:
در ھنگام استفاده از این دستگاه به ھر شخص یک کارت حاوی کد یکتا و از نوع بارکدی، مغناطیسی و Rf Id
داده می شود تا از طریق اتصال و یا نزدیک کردن این کارت به دستگاه، تردد خود را ثبت کنند.
در ھنگام استفاده از این دستگاه معمولا به ھر شخص یک رمز داده می شود تا بتواند با وارد کردن رمز، تردد خود را
ثبت کند.
ممکن است ثبت تردد بوسیله ترکیبی از کارت و رمز نیز صورت پذیرد.

مکانیزم ثبت تردد در این رسته از دستگاه حضور و غیاب مبتنی بر استفاده از اجزاء بدن انسان است. این نوع دستگاه عموما
بر دو نوع کلی ھستند
ثبت تردد در این نوع دستگاه بوسیله ثبت اثرانگشت شخص صورت می گیرد. روش کار بدین شکل است که در ابتدا
تصویری از اثر انگشت تمامی پرسنل یک سازمان از طریق دستگاه گرفته و ذخیره می گردد و ھنگام ثبت تردد یک
شخص، اثر انگشت ثبت شده با اثر انگشت ذخیره شده مقایسه می شود.
٢- دستگاه حضور و غیاب تشخیص چھره
ثبت تردد در این نوع دستگاه تقریبا مشابه با دستگاه اثر انگشت می باشد فقط بجای ذخیره اثرانگشت تصویری از
چھره شخص گرفته شده و در دستگاه ذخیره می گردد و ھنگام ثبت تردد، چھره ثبت شده با چھره ذخیره شده مقایسه می
شود.
برخی از دستگاه حضور و غیاب امروزی بصورت ترکیبی ساخته شده اند و ثبت تردد در این دستگاه از طریق روشھای
گوناگون صورت می گیرد. انواع دستگاھھای ترکیبی عبارتند از:
در انواع دستگاه حضور و غیاب کارتی، رمزی و یا اثر انگشتی ممکن است از دوربین نیز جھت ثبت تصویر شخص
در ھنگام تردد استفاده شود.
این نوع دستگاه از دو نوع مختلف کارت جھت ثبت تردد پشتیبانی می کنند. انواع کارتھایی که در دستگاه حضور غیاب بکار گرفته می شوند عبارتند از بارکد، مغناطیس، بدون تماس RFID ، پروکسی و مایفر. دستگاھھای حضور و غیاب دو کارتی ممکن است از دو نوع از کارتھای فوق پشتیبانی کنند.
تردد در این نوع دستگاه با استفاده از کارت و رمز با ھم و یا طبق ترتیب خاصی صورت می گیرد.
از دیگر دستگاھھای ترکیبی عبارتند از :

موارد قابل بررسی در مقایسه دستگاه حضور و غیاب از لحاظ چگونگی ثبت تردد

اگر بخواھیم مقایسه ای بر انواع دستگاه حضور و غیاب از لحاظ چگونگی ثبت تردد داشته باشیم، نیاز است تا جنبه ھای
گوناگونی را در نظر بگیریم. در اینجا برخی از این جنبه ھا را بیان کرده و توضیح می دھیم و در نھایت مقایسه ای بر انواع
دستگاھھا را در یک جدول خواھیم داشت.
١- ھزینه اولیه خرید دستگاه
عموما ھزینه اولیه خرید دستگاه در دستگاھھای رمزی و کارتی پایینتر از دیگر دستگاھھا است. ھزینه خرید دستگاه
تشخیص چھره به مراتب بالاتر از دستگاه اثر انگشتی است. در دستگاه دوربین دار ھزینه خرید دستگاه به دلیل
وجود دوربین در دستگاه بالا می رود.

٢- ھزینه خدمات
در دستگاه کارتی بعد از خرید دستگاه ھزینه تھیه و تولید کارت بصورت ھمیشگی وجود دارد. در دستگاه تشخیص
چھره در صورتیکه ریدر تشخیص چھره دستگاه خراب شود عموما ھزینه تعویض آن بالاتر از دیگر دستگاھھاست. در
دستگاه اثرانگشتی نیز سنسور اثرانگشت آیتمی است کھ در صورت خراب شدن ھزینھ ھایی را بھ خریدار تحمیل می
کند.
٣- زمان ثبت تردد
ھنگامیکه یک شخص می خواھد تردد بکند در دستگاه کارتی کافیست تا کارت خود را به دستگاه نشان دھد و این زمان
بسیار کم است. در دستگاه رمزی بایستی رمز خود را وارد کند که این موضوع ممکن است چند ثانیه ای زمان ببرد.
در دستگاھھای اثرانگشتی ثبت اثرانگشت حدود یک ثانیه زمان می برد. این در حالی است که در دستگاه تشخیص
چھره به دلیل اینکه شخص بایستی با زاویه خاصی در جلوی دوربین دستگاه قرار بگیرد تا تصویر او شناسایی شود عموما
این مرحله بیشتر از چندین ثانیه طول می کشد.

۴- در دسترس بودن ابزار ثبت تردد
درھمه دستگاھھا ی تردد بایستی بوسیله یک ابزار ثبت شود. رمز و کارت و انگشت و چھره ابزارھایی ھستند که تردد بوسیله
انھا ثبت می شود. جھت ثبت تردد در دستگاه رمزی نیاز است که شخص رمز عبور خود را بداند، فراموش کردن این
رمز باعث می شود که شخص نتواند تردد خود را ثبت کند. ھمچنین در دستگاه کارتی در صورتیکه شخص فراموش
کند کارت خود را به ھمراه داشته باشد و یا کارت مفقود گردد تا زمان صدور کارت جدید ثبت تردد امکان پذیر نیست. اما
در دستگاه تشخیص چھره و اثر انگشت نیاز به بخاطرسپاری رمز و یا ھمراه داشتن کارت وجود ندارد و ابزاری که با
آن تردد ثبت می شود انگشت و چھره است که جزئی از بدن انسان است.
۵- حافظه مورد نیاز
نگھداری ترددھا در حافظه قسمتی از حافظه دستگاه و یا نرم افزار را اشغال می کند. وابسته به اطلاعاتی که از شخص
قرار است نگھداری شود و نیز وابسته به ابزار ثبت تردد میزان حافظه اشغال شده متفاوت است. ولی اگر صرفا ابزار ثبت
تردد در نظر گرفته شود می توان گفت که حافظه مورد نیاز برای چھره به مراتب بیشتر از اثرانگشت و کارت یا رمز
است. البته با رشد روز افزون اندازه حافظه ھا این مورد چندان نگران کننده نیست مگر در مواردی که تعداد پرسنل بسیار
زیاد باشد و در ھر بار تردد قرار باشد که تمامی اطلاعات ابزار ثبت تردد ذخیره شود.

۶- امکان تقلب
در دستگاه کارتی و رمزی این امکان وجود دارد که اشخاص تقلب بکنند و کارت یا رمز خود را در اختیار دیگران
قرار بدھند و بدون اینکه خودشان حضور داشته باشند تردد خود را توسط دیگران ثبت کنند و این در صورتیست که در
دستگاه بیومتریک امکان تقلب وجود ندارد.
در دستگاه رمزی چنانچه شخص رمز خود را فراموش نکرده باشد امکان خطا وجود ندارد. در دستگاه کارتی
چنانچه کارت خراب شده باشد، خطا بوجود می آید. در دستگاھھای اثرانگشتی و تشخیص چھره امکان خطا و تشخیص
اشتباه اثرانگشت و یا چھره توسط سیستم وابسته به الگوریتم نرم افزاریست که در دستگاه بکار گرفته شده است. ھمچنین در
دستگاه اثر انگشتی وابسته به تغییر شرایط محیطی مثل نور محیط و زاویه ایستادن جلوی دوربین ممکن است درصد
خطا بالاتر برود.
٨- ثبت تردد با ابزارھای چندگانه
در برخی از سازمان ھا نیاز است که از چند نوع ابزار ثبت تردد پشتیبانی شود مثلا ممکن است مدیران سازمان بخواھند
فقط کارت بزنند ولی پرسنل نیاز باشد که اثر انگشت خود را ثبت کنند. در دستگاھھای ترکیبی با توجه به نوع دستگاه تنوع
در ثبت تردد وجود دارد ولی در دستگاه که تنھا یک ریدر دارند این تنوع وجود ندارد. مشکل وقتی بیشتر می شود که
تنھا ریدر دستگاه خراب شود در اینصورت تا زمان تعمیر دستگاه و یا جایگزینی دستگاه ھیچ ترددی نمی تواند ثبت شود
ولی در دستگاه ترکیبی اگر یک ریدر از کار بیفتد تا زمان تعمیر ریدر دیگر می تواند جایگزین گردد.