هزینه و شرایط اعزام کارشناس در تهران بزرگ و مراکز نمایندگیردیف

نوع خدمات

قیمت

)  به ریال )

1

اعزام کارشناس تا 2 ساعت

500,000

2

اعزام کارشناس تا 3 ساعت

750,000

3

اعزام کارشناس تا 5 ساعت

1,000,000

4

رفع اشکال در محل شرکت (حداقل یک ساعت منظور میشود)

300,000

(هر ساعت)

5

توقف اضافه کارشناس در محل مشتری (حداقل یک ساعت منظور می شود)

250,000

· در اعزام کارشناس، فاصله زمانی از محل شرکت(رفت و برگشت) محاسبه می گردد.

· در صورت  اعزام جهت بازکردن دستگاه و آوردن برای سرویس و سپس بردن دستگاه برای نصب و راه اندازی، 50% به هریک از موارد اعزام کارشناس اضافه می گردد.

· هزینه نصب و راه اندازی مجدد یک دستگاه، دو برابر هزینه هریک از ردیف های 1 و 2 و 3 می باشد .

(جهت نصب و راه اندازی مجدد، دو بار کارشناس به محل خریدار اعزام می شود.)

 

هزینه و شرایط اعزام کارشناس از تهران به شهرستانردیف

نوع خدمات

قیمت

( به ریال )

1

اعزام کارشناس به استانهای همجوار استان تهران

800,000 (هر روز)

2

اعزام کارشناس به استانهای آذربایجان، خراسان، استانهای غربی و جنوبی کشور   

1,500,000 (هر روز)

3

اعزام کارشناس به سایر استانها

1,200,00 (هر روز)

· ارائه خدمات ویژه مانند بازیابی اطلاعات پاک شده ، خرابی بانک اطلاعاتی و موارد مشابه که نیاز به خدمات کارشناس نرم افزار خواهند داشت جداگانه اعلام هزینه می شود و حداقل 000/200 ریال  محاسبه می گردد. میزان موفقیت این گونه خدمات قابل پیش بینی نیست و در هر صورت، هزینه پایه دریافت می شود.

· در صورت اعزام کارشناس طبق سفارش مشتری و انجام نشدن کامل کار و یا قسمتی ازآن بدلیل مشکلات مشتری مانند: خرابی کامپیوتر، خرابی کابل ارتباطی، مشکلات فنی مشتری و ... کل هزینه بصورت کامل طبق فاکتور تسویه می گردد.

· در صورت اعزام کارشناس طبق سفارش مشتری و انجام نشدن کل کار بدلایل پیش بینی نشده مانند:غیبت اپراتور، قطع برق و ... 50% مبلغ فاکتور تسویه می گردد.

· کلیه هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت بعهده خریدار می باشد .